top of page
Family Photo Album_edited_edited.jpg

FAMILJERÄTT

Med bred och gedigen kompetens inom familjerätt erbjuder vi pålitlig juridisk hjälp vid vårdnadstvister och övriga familjerättsliga frågor. Vi månar om att dina, såväl som barnets, rättigheter respekteras.

Vi förespråkar en proaktiv hållning till ekonomisk familjerätt och hjälper dig och din familj med framtidsfullmakt, testamente, äktenskapsförord och samboavtal.

VÅRDNAD OM BARN

Vårdnad kan vara gemensam där vårdnaden delas mellan föräldrarna eller så kan den vara ensam om en förälder inte anses vara en lämplig vårdnadshavare. Gemensam vårdnad är i lagens mening det bästa alternativet. Där delar båda föräldrarna på ansvaret för barnets vårdnad. Vi företräder föräldrar i mål rörande frågor om vårdnad om barn. Kontakta oss för rådgivning om du är i behov av juridisk hjälp.

Familjerätt: Expertis

BOENDE

När två föräldrar som inte bor tillsammans har gemensam vårdnad om ett barn kan barnet bo hos en av dem eller hos båda. En domstol kan besluta vem av föräldrarna barnet ska bo hos om de inte kan enas på egen hand. Det som är avgörande är vad som är bäst för barnet.

Familjerätt: Expertis

UMGÄNGE

Ett barn har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller att de har annan kontakt, till exempel via telefon eller videosamtal. Umgänget är till för barnet och hur ett barns umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med ska se ut, ska bestämmas utifrån vad som är bäst för barnet.

Familjerätt: Expertis

ÄKTENSKAPSFÖRORD OCH SAMBOAVTAL

Trots att det kan kännas oromantiskt och negativt laddat är det ofta en god idé att komma överens om ekonomiska frågor medan man fortfarande är lycklig och nöjd i sitt förhållande.

Vi hjälper dig som vill skydda dina ekonomiska tillgångar under pågående, eller inför ett stundande, äktenskap eller samboskap genom att upprätta äktenskapsförord och samboavtal

samboavtal_edited_edited_edited_edited.p
Familjerätt - Äktenkapsförod & Samboavtal

FRAMTIDSFULLMAKT

En framtidsfullmakt blir giltig om du vid en framtida tidpunkt inte längre kan förstå följderna av dina beslut. Det är ett alternativ till god man och förvaltare. Den ger dig möjlighet att själv bestämma vem som i framtiden ska få rätt att sköta dina privata angelägenheter om du i framtiden skulle hamna i ett läge där du förlorar din beslutsförmåga. En framtidsfullmakt kan till exempel bli gällande vid demens, psykisk störning eller annan sjukdom. För att fullmakten ska vara giltig krävs att tillståndet är varaktigt, det vill säga pågår under en lång och sammanhängande tid. Framtidsfullmakten ska också uppfylla vissa lagstadgade formkrav för att vara giltig och det är därför en god idé att få din framtidsfullmakt granskad av en jurist.
 

Vill du försäkra dig om att dina tillgångar och du själv tas om hand av någon särskild person den dag du själv inte längre har förmågan, så kan vi granska din egenhändigt komponerade fullmakt, eller hjälpa dig att skriva en framtidsfullmakt efter dina önskemål.

Familjerätt: Expertis

TESTAMENTE

Vill du försäkra dig om att dina tillgångar går vidare i enlighet med dina önskemål, eller vill du skydda dina arvingars framtida arv genom att göra det till deras enskilda egendom kan vi hjälpa dig att skriva ett testamente.

testamente_edited_edited_edited_edited.p
Familjerätt: Expertis
bottom of page